top of page
Parallel Lines

Publications

References and Links to Papers

Selected Journal Articles

86. Shan, X., Ding, L., Wang, D. et al. Sub-femtonewton force sensing in solution by super-resolved photonic force microscopy. Nature. Photonics. (2024). https://doi.org/10.1038/s41566-024-01462-7
85. Ding L, Chen C, Shan X, et al. Optical nonlinearity enabled super‐resolved multiplexing microscopy[J]. Advanced Materials, 2024, 36(2): 2308844.
84. Song J, Liu B, Wang Y, et al. Computational and dark-field ghost imaging with ultraviolet light[J]. Photonics Research, 2024, 12(2): 226-234. 
83. Li X, Wang Y, Shi J, et al. Large-Area Near-Infrared Emission Enhancement on Single Upconversion Nanoparticles by Metal Nanohole Array[J]. Nano Letters, 2024, 24(19): 5831-5837.
82. Zheng Z, Liu B, Song J, et al. Temporal compressive edge imaging enabled by a lensless diffuser camera[J]. Optics Letters, 2024, 49(11): 3058-3061.
81. Optics Express (2023) –D Wang, B Liu, J Song, Y Wang, X Shan, X Zhong, F Wang, " Dual-mode adaptive-SVD ghost imaging", vol. 31 (9), 14225-14239. [IF: 3.4]. 
80.    Advanced Optcal Materials (2022) – Jianfeng Zhu, Yang Yang*, Fan Wang*, Jiexin Lai, Mengze Li, “3-D Printed Spin-Decoupled Transmissive Metasurfaces Based on Versatile Broadband Cross-Polarization Rotation Meta-Atom”, accepted. [IF:10.1]
79.    Nano Letters (2022) - Chaohao Chen, Lei Ding, Baolei Liu*, Ziqing Du, Yongtao Liu, Xiangjun Di, Xuchen Shan, Chenxiao Lin, Min Zhang, Xiaoxue Xu, Xiaolan Zhong, Jianfeng Wang, Lingqian Chang, Benjamin Halkon, Xin Chen, Faliang Cheng*, and Fan Wang*, " Exploiting Dynamic Nonlinearity in Upconversion Nanoparticles for Super-Resolution Imaging", 22, 17, 7136–7143. [IF: 12.1]
78.    Advanced Science (2022) – Lei Ding, Xuchen Shan, Dejiang Wang, Baolei Liu*, Ziqing Du, Xiangjun Di, Chaohao Chen*, Mahnaz Maddahfar, Ling Zhang, Yuzhi Shi, Peter Reece, Ben J. Halkon, Igor Aharonovich, Xiaoxue Xu*, Fan Wang*, “Lanthanide ion resonance-driven Rayleigh scattering of nanoparticles for dual-modality interferometric scattering microscopy”, accepted. [IF: 17.521] 
77.    Frontiers in Chemistry (2021) – Wang Fan*, Yang Xusan*, Zhan Qiuqiang*, Nandi Chayan K*, “Recent Advances in Fluorescent Probes for Super-Resolution Microscopy”, vol. 9:698531. [IF: 5.221]
76.    Nanoscale Advances (2021) – Baolei Liu, Jiayan Liao, Yiliao Song, Chaohao Chen, Lei Ding, Jie Lu, Jiajia Zhou*, Fan Wang*, “Multiplexed structured illumination super-resolution imaging with lifetime-engineered upconversion nanoparticles”, accepted, [IF: 4.38]. [published as the front cover]
75.    IEEE Photonics Journal (2021) – Baolei Liu, Wang, Fan*, Chaohao Chen, David McGloin*, “Single-Pixel Diffuser Camera”, vol.13, 6, 7800205. [IF: 2.443]
74.    Optica (2021) – Baolei Liu, Wang, Fan*, Chaohao Chen, Fei Dong, David McGloin*, “Self-evolving ghost imaging”, vol. 8, 10, 1340-1349. [IF: 11.1]
73.    Nature Nanotechnology (2021) – Shan, Xuchen†, Wang, Fan*†, Wang, Dejiang, Wen, Shihui, Chen, Chaohao, Di, Xiangjun, Nie, Peng, Liao, Jiayan, Liu, Yongtao, Ding, Lei, Reece, Peter* and Jin, Dayong*, “Optical tweezers beyond refractive index mismatch using highly doped nanoparticles”, vol 16 (5), 531-537. [IF: 31.5]
72.    Nature Communication (2021) – Liu, Yongtao†, Zhou, Zhiguang†, Wang, Fan*†, Kewes, Günter, Wen, Shihui, Burger, Sven, Wakiani, Majid Ebrahimi, Xi, Peng, Yang, Jiong, Yang, Xusan, Benson, Oliver* & Jin, Dayong*, “Axial Localization and Tracking of Self-interference Nanoparticles by Lateral Point Spread Functions”, 12(1), 1-9. [IF: 12.1]
71.    Advanced Materials (2021) – Chaohao Chen, Baolei Liu, Yongtao Liu, Jiayan Liao, Xuchen Shan, Fan Wang*, and Dayong Jin*, “Heterochromatic Nonlinear Optical Responses in Upconversion Nanoparticles for Super-resolution Nanoscopy”, vol 33 (23), 2008847. [IF: 27]
70.    Nanoscale (2020) –L. Gao, X. Shan, X. Xu, Y. Liu, B. Liu, S. Li, S. Wen, C. Ma, D. Jin, and F. Wang*, “Video-rate upconversion display from optimized lanthanide ion doped upconversion nanoparticles”, 2020,12, 18595-18599. [published as a cover paper]
69.    Nano Letters (2020) – B. Liu, C. Chen, X. Di, J. Liao, S. Wen, Q.P. Su, X. Shan, Z.Q. Xu, L.A. Ju, C. Mi, F. Wang*, and D. Jin*, “Upconversion Nonlinear Structured Illumination Microscopy”, 20, 7, 4775–4781. [published as a cover paper]
68.    Small (2020) – Y. Liu, F. Wang*, H. Lu, S. Wen, C. Chen, X. Shan, G. Fang, M. Stenzel and D. Jin, “Super-resolution mapping of single nanoparticles inside spheroids”, 16 (6), 1905572. [IF: 10.856; published as a cover paper]
67.    APL Photonics (2019) – X.X. Xu, Z. Zhou, Y. Liu, S. Wen, Z. Guo, L. Gao and F. Wang*, “Optimizing passivation shell thickness of single upconversion nanoparticles using a time-resolved spectrometer”, vol. 4, 026104, 2019. 
66.    Nanoscale (2019) –X. Yuan*, L. Li, Z. Li, F. Wang*, N. Wang, L. Fu, J. He, H.H. Tan and C. Jagadish, “Unexpected Benefits of Stacking Faults on the Electronic Structure and Optical Emission in Wurtzite GaAs/GaInP Core/Shell Nanowires”, in press. [IF: 7.2]
65.    Nature Communication (2018) – C. Chen†, F. Wang*†, S. Wen, Q. P. Su, M. C.L. Wu, Y. Liu, B. Wang, D. Li, X. Shan, M. Kianinia, I. Aharonovich, M. Toth, S. P. Jackson, P. Xi and D. Jin, “Multi-photon near-infrared emission saturation nanoscopy using upconversion nanoparticles”, vol. 9(1), 4, 2018. [IF: 12.1] 
64.    Light: Science & Applications (2018) - F. Wang*, S. Wen, H. He, B. Wang, Z. Zhou, O. Shimoni, D. Jin*, “Microscopic inspection and tracking of single upconversion nanoparticles in living cells”, vol. 7(4), 18007, 2018, [IF: 14.1, citation:11; ranked 3/92 in Optics, published by Nature publication group; published as the front cover] 
63.    Nano Letters (2017) - C. Ma, X. Xu*, F. Wang*, Z. Zhou, D. Liu, J. Zhao, M. Guan, C. I. Lang and D. Jin*, “Optimal Sensitizer Concentration in Single Upconversion Nanocrystals”, vol. 17(5), pp.2858-2864, 2017, (IF: 12.1]
62.    Nano Letters (2015) - F. Wang*, Q. Gao, K. Peng, Y. Guo, Z. Li, L. Fu, L.M. Smith, H. H. Tan and C. Jagadish, "Spatially Resolved Doping Concentration and Nonradiative Lifetime Profiles in Single Si-Doped InP Nanowires Using Photoluminescence Mapping", vol. 15, pp.3017-3023, 2015. [IF: 12.1]
61.    Nano Letters (2013) - F. Wang, W. J. Toe, W. M. Lee, D. McGloin, M. Gao, H. H. Tan, C. Jagadish and P.J. Reece*, "Resolving Stable Axial Trapping Points of Nanowires in an Optical Tweezers using Photoluminescence Mapping", vol. 13, pp.1185-1191, 2013. [IF: 12.1]
60.    Nano Letters (2011) - F. Wang, P. J. Reece*, S. Paiman, M. Gao, H. H. Tan and C. Jagadish, "Nonlinear Optical Processes in Optically Trapped InP Nanowires", vol. 11, pp.4149-4153, 2011. [IF: 12.1]
59.    Optics Express (2023) –Jiaqi Song, Baolei Liu, Xuchen Shan, Fan Wang, and Xiaolan Zhong, " Multi-functional dual-path self-aligned polarization interference lithography", vol. 31 (11), 17629-17644. [IF: 3.4]. 
58.    Journal of Physics: Photonics (2023) –Giovanni Volpe, Onofrio M. Maragò, Halina Rubinzstein-Dunlop, Giuseppe Pesce, Alexander B. Stilgoe, Giorgio Volpe, Georgiy Tkachenko, Viet Giang Truong, Síle Nic Chormaic, Fatemeh Kalantarifard, Parviz Elahi, Mikael Käll, Agnese Callegari, Manuel I. Marqués, Antonio A. R. Neves, Wendel L. Moreira, Adriana Fontes, Carlos L. Cesar, Rosalba Saija, Abir SaidiPaul Beck, Jörg S. Eismann, Peter Banzer, Thales F. D. Fernandes, Francesco Pedaci, Warwick P. Bowen, Rahul Vaippully, Muruga Lokesh, Basudev Roy, Gregor Thalhammer-Thurner, Monika Ritsch-Marte, Laura Pérez García, Alejandro V. Arzola, Isaac Pérez Castillo, Aykut Argun, Till M. Muenker, Bart E. Vos, Timo Betz, Ilaria Cristiani, Paolo Minzioni, Peter J. Reece, Fan Wang, David McGloin, Justus C. Ndukaife, Romain Quidant, Reece P. Roberts, Cyril Laplane, Thomas Volz, Reuven Gordon, Dag Hanstorp, Javier Tello Marmolejo, Graham D. Bruce, Kishan Dholakia, Tongcang Li, Oto Brzobohatý, Stephen H. Simpson, Pavel Zemánek, Felix Ritort, Yael Roichman, Valeriia Bobkova, Raphael Wittkowski, Cornelia Denz, G. V. Pavan Kumar, Antonino Foti, Maria Grazia Donato, Pietro G. Gucciardi, Lucia Gardini, Giulio Bianchi, Anatolii V. Kashchuk, Marco Capitanio, Lynn Paterson, Philip H. Jones, Kirstine Berg-Sørensen, Younes F. Barooji, Lene B. Oddershede, Pegah Pouladian, Daryl Preece, Caroline Beck Adiels, Anna Chiara De Luca, Alessandro Magazzù, David Bronte Ciriza, Maria Antonia Iatì, Grover A. Swartzlander, “Roadmap for optical tweezers”, vol. 5 (2), 022501. 
57.    Journal of the Optical Society of America B (2023) –Ling Zhang, Anna Szmalenberg, Kevin Cook, Baolei Liu, Lei Ding, Fan Wang, and David McGloin, “Trapped aerosol sizes under fiber-based counterpropagation optical trapping”, vol. 40 (2), 460-468. [IF: 2.0]
56.    Phys. Rev. Lett. (2022) – Yuzhi Shi, Tongtong Zhu, Ai Qun Liu, Lei-Ming Zhou, Manuel Nieto-Vesperinas, Amir Hassanfiroozi, Jingquan Liu, Din Ping Tsai, Zhenyu Li, Weiqiang Ding, Fan Wang, Hang Li, Qinghua Song, Xiaohao Xu, Baojun Li, Xinbin Cheng, Pin Chieh Wu, Che Ting Chan, and Cheng-Wei Qiu, “Inverse Optical Torques on Dielectric Nanoparticles in Elliptically Polarized Light Waves”, 129 (5), 53902. [IF: 9.1]
55.    Nano Letters (2021) – Jiayan Liao, Jiajia Zhou*, Yiliao Song, Baolei Liu, Yinghui Chen, Fan Wang, Chaohao Chen, Jun Lin, Xueyuan Chen, Jie Lu* and Dayong Jin*, “Preselectable Optical Fingerprints of Heterogeneous Upconversion Nanoparticles”, vol. 21, 18, 7659-7668 [IF: 11.2]
54.    The European Physical Journal Special Topics (2022) – Rajesh V. Nair*, Fan Wang, Xusan Yang, Chennupati Jagadish, “Photonic materials: from fundamentals to applications”, online. [IF: 2.707]
53.    Frontiers in Physics (2022) – Wang Haoqing, Guo Yuze, Zou Ran, Hu Huiqian, Wang Yao, Wang Fan, Ju Lining Arnold*, “Recent Advances of Optical Tweezers–Based Dynamic Force Spectroscopy and Mechanical Measurement Assays for Live-Cell Mechanobiology”, vol. 10, 96. [IF: 3.56]
52.    Nanoscale (2022) – Li Ziyuan*, Li Li, Wang Fan, Xu Lei, Gao Qian, Alabadla Ahmed, Peng Kun, Vora Kaushal, Hattori Haroldo T., Tan Hark Hoe, Jagadish Chennupati, Fu Lan*, “Investigation of light-matter interaction in single vertical nanowires in ordered nanowire arrays”, 14(9), 3527-3536. [IF: 7.79]
51.    The Journal of Physical Chemistry Letters (2022) – Shihui Wen*, Du Li, Yongtao Liu, Chaohao Chen, Fan Wang, Jiajia Zhou, Guochen Bao, Le Zhang, and Dayong Jin, “Power-Dependent Optimal Concentrations of Tm3+ and Yb3+ in Upconversion Nanoparticles”, 13, 23, 5316–5323. [IF: 6.475]
50.    Laser & Photonics Reviews (2022) – Yuzhi Shi, Yongfeng Wu, Lip Ket Chin*, Zhenyu Li, Jingquan Liu, Mu Ku Chen, Shubo Wang, Yi Zhang, Patricia Yang Liu, Xiaohong Zhou, Hong Cai, Wanzhen Jin, Yefeng Yu, Ruozhen Yu, Wei Huang, Peng Huat Yap, Limin Xiao, Wee Ser, Thi Thanh Binh Nguyen, Yu-Tsung Lin, Pin Chieh Wu, Jiayan Liao, Fan Wang, C. T. Chan*, Yuri Kivshar*, Din Ping Tsai*, Ai Qun Liu, “Multifunctional Virus Manipulation with Large-Scale Arrays of All-Dielectric Resonant Nanocavities”, 2100197. [IF: 13.138]
49.    Nature Communication (2020) – Y. Shang, J. Zhou, Y. Cai, F. Wang, A.F. Bravo, C. Yang, L. Jiang & D. Jin, “Low threshold lasing emissions from a single upconversion nanocrystal”, vol. 11, 6156
48.    Nature Communication (2020) – S. Wen, Y. Liu, F. Wang, G. Lin, J. Zhou, B. Shi, YD. Suh, D. Jin, “Nanorods with multidimensional optical information beyond the diffraction limit”, vol. 11(1), 1-8
47.    Light: Science & Applications (2020) – A. Sharma, L. Zhang, O. Tollerud, M. Dong, Y. Zhu, R. Halbich, T. Vogl, K. Liang, H T. Nguyen, F. Wang, S. Sanwlani, S. K. Earl, D. Macdonald, P. K. Lam, J. A. Davis and Y. Lu, “Supertransport of excitons in atomically thin organic semiconductors at the 2D quantum limit”, vol. 9, 116, 2020
46.    Chemistry of Materials (2019) – C. Mi, J. Zhou*, F. Wang, G. Lin, and D. Jin, “Ultra-Sensitive Ratiometric Nanothermometer with Large Dynamic Range and Photostability”, in press. [IF: 10.159]
45.    Nature Photonics (2018) - J. Zhou*, S. Wen, J. Liao, C. Clarke, S. Abbas, W. Ren, C. Mi, F. Wang and D. Jin*, “Activating the Surface Dark Layer of Upconversion Nanoparticles in a Thermal Field”, vol. 12(3), pp.154-158, 2018. [IF: 37.9; citations: 31]
44.    Nature Photonics (2019) – Y. Gu, Z. Guo, W. Yuan, M. Kong, Y, Liu, Y. Liu, Y. Gao, W. Feng, F. Wang, J. Zhou, D. Jin, and F. Li, “High-sensitivity imaging of time-domain near-infrared light transducer at 1 mW cm-2 irradiance”, in press, 2019. [IF: 37.9].
43.    Progress in Photovoltaics: Research and Applications (2019) – Q. Gao, Z. Li, L. Li, K. Vora, Z. Li, A. Alabadla, F. Wang, Y. Guo, K. Peng, Y.C. Wenas, S. Mokkapati, F. Karouta, H.H. Tan, C. Jagadish and L. Fu, “Axial p‐n junction design and characterization for InP nanowire array solar cells”, vol. 27, 3 p237-244, 2019. [IF: 7.776]
42.    Journal of Materials Chemistry A (2019) – L. Wang, D. Cui, L. Ren, J. Zhou, F. Wang, G. Casillas, X. Xu, G. Peleckis, W. Hao, J. Ye, S.X. Dou, D. Jin, Y. Du*, “Boosting NIR-driven photocatalytic water splitting by constructing 2D/3D epitaxial heterostructures”, vol.7, 13629-13634, 2019. [IF: 10.733]
41.    Nanoscale (2019) –C. Mi, J. Zhou, F. Wang and D. Jin, “Thermally enhanced NIR-NIR anti-Stokes emission in rare earth doped nanocrystals”, accepted. [IF:7.2]
40.    Nanomaterials (2019) – F. Mirnajafizadeh, D. Ramsey, S. McAlpine, F. Wang, J. Stride, “Nanoparticles for Bioapplications: Study of the Cytotoxicity of Water Dispersible CdSe(S) and CdSe(S)/ZnO Quantum Dots”, vol. 9, 465, 2019. [IF: 3.5]
39.    Nature Communications (2018) - M. Kianinia, C. Bradac, B. Sontheimer, F. Wang, T.T. Tran, M. Nguyen, S. Kim, Z.Q. Xu, D. Jin, A.W. Schell, C.J. Lobo, I. Aharonovich and M. Toth, “All-optical control and super-resolution imaging of quantum emitters in layered materials”, vol. 9(1), 74, 2018, [IF: 12.1, citations: 8]
38.    Nano Letters (2018) – W.-Z. Xu, F.-F. Ren, D. Jevtics, A. Hurtado, L. Li, Q. Gao, J. Ye, F. Wang, B. Guilhabert, L. Fu, H. Lu, R. Zhang, H.H. Tan, M.D. Dawson, C. Jagadish, “Vertically Emitting Indium Phosphide Nanowire”, vol. 6, pp.3414-3420, 2018. [IF: 12.1]
37.    Nanoscale (2018) – C. Clarke, D. Liu, F. Wang, Y. Liu, C. Chen, C. Ton-That, X. Xu and D. Jin, " Large-scale dewetting assembly of gold nanoparticles for plasmonic enhanced upconversion nanoparticles", vol. 10, pp.6270-6276, 2018. [IF: 7.2]. 
36.    Nature (2017) - Y. Liu, Y. Lu*, X. Yang, X. Zheng, S. Wen, F. Wang, X. Vidal, J. Zhao, D. Liu, Z. Zhou, C. Ma, J. Zhou, J.A. Piper, P. Xi* and D. Jin*, “Amplified stimulated emission in upconversion nanoparticles for super-resolution nanoscopy”, vol. 543, pp.229-233, 2017. [IF: 40; citations: 143]
35.    Laser Physics (2017) –X. Li, J. Qian, R. Zhao, F. Wang, Z. Wang, " Dual-wavelength mode-locked fiber laser based on tungsten disulfide saturable absorber." vol 12, no. 27 (2017): 125802, [IF: 1.3].
34.    Nanoscale (2017) – L. Wang, L. Ren, D. Mitchell, G. Casillas-Garcia, W. Ren, C. Ma, X.X. Xu, S. Wen, F. Wang, J. Zhou, X. Xu, W. Hao, S.X. Dou, Y. Du, "Enhanced Energy Transfer in Heterogeneous Nanocrystals for near Infrared Upconversion Photocurrent Generation.", vol. 9, no. 47 (2017): 18661-67. [IF: 7.2].
33.    Nanoscale (2017) –H.A. Fonseka, A. S. Ameruddin, P. Caroff, D. Tedeschi, M. D. Luca, F. Mura, Y. Guo, M. Lysevych, F. Wang, H. H. Tan and C. Jagadish, “InP-InxGa1-xAs Core-Multi-Shell Nanowire Quantum Wells with Tunable Emission in the 1.3 – 1.55 μm Wavelength Range”, vol. 9, no. 36 (2017). [IF: 7.2] 
32.    ACS Photonics (2017) –Y. Yang, Y. Zhu, J. Zhou, F. Wang, J. Qiu, “Integrated Strategy for High Luminescence Intensity of Upconversion Nanocrystals”, vol 4, 1930-1936. [IF: 6.9]
31.    ACS Nano (2017) – Pei, J., J. Yang, X. Wang, F. Wang, S. Mokkapati, T. Lü, J.-C. Zheng, Q. Qin, D. Neshev, H. H. Tan, C. Jagadish and Y. Lu, "Excited State Biexcitons in Atomically Thin MoSe2.", vol. 11(7): 7468-7475. [IF: 13.7; ranked 5/80 in Nanoscience & Nanotechnology].
30.    The Journal of Physical Chemistry C (2017) –X. Yuan, D. Saxena, P. Caroff, F. Wang, M. Lockrey, S. Mokkapati, H. H. Tan and C. Jagadish, “Strong Amplified Spontaneous Emission from High Quality GaAs1–xSbxSingle Quantum Well Nanowires”, vol. 121(15): pp. 8636-8644. [IF: 4.5].
29.    Nanotechnology (2017) – K. Peng, P. Parkinson, Qian, Gao, J. Boland, Z. Li, F. Wang, S. Mokkapati, L. Fu, M. Johnston, H. Tan and C. Jagadish, “Single n+-i-n+ InP nanowires for highly sensitive terahertz detection”, vol. 28 (12), 2017. [IF:3.4].
28.    Journal of Materials Chemistry C (2016) –D. Liu, X. Xu, F. Wang, J. Zhou, C. Mi, L. Zhang, Y. Lu, C. Ma, E. Goldys, J. Lin and D. Jin, “Emission stability and reversibility of upconversion nanocrystals”, vol 4, pp. 9227-9234, Sep 2016. [IF: 5.97]. 
27.    Nanotechnology (2016) – G. Zhang, Z. Li, X. Yuan, F. Wang, L. Fu, Z. Zhuang, F. Ren, B. Liu, R. Zhang, H. Tan and C. Jagadish, “Sinlge nanowire green InGaN/GaN light emitting diodes”, vol. 27, no. 43 (2016): 435205. [IF: 3.4]
26.    ACS Photonics (2016) – X. Yang, K. Zhanghao, H. Wang, Y. Liu, F. Wang, X. Zhang, K. Shi, J. Gao, D. Jing and P. Xi, “Versatile Application of Fluorescent Quantum Dot Labels in Super-resolution Fluorescene Microscopy”, vol. 3, no. 9 (2016): 1611-18. [IF: 6.9]
25.    The Journal of Physical Chemistry Letters (2016) – C. Ma, X. Xu, F. Wang, Z. Zhou, S. Wen, D. Liu, J. Fang, C. I. Lang and D. Jin, “Probing the Interior Crystal Quality in the Development of More Efficient and Smaller Upconversion Nanoparticles”, vol. 7 (16), 3252-3258 [IF: 8.7]. 
24.    Journal of Materials Science (2016) - F. Mirnajafizadeh, F. Wang, P. Reece, and J. A. Stride, "Synthesis of type-II CdSe(S)/Fe2O3 core/shell quantum dots: the effect of shell on the properties of core/shell quantum dots", vol. 51, pp. 5252-5258, 2016, [IF: 3]. 
23.    Materials Science and Engineering: C (2016) - F. Mirnajafizadeh, D. Ramsey, S. McAlpine, F. Wang, P. Reece, and J. A. Stride, "Hydrothermal synthesis of highly luminescent blue-emitting ZnSe(S) quantum dots exhibiting low toxicity", vol. 64, pp. 167-172, 2016. [IF: 5]
22.    Analytical Chemistry (2016) – X. Zheng, X. Zhu, Y. Lu, Z. Zhao, W. Feng, G. Jia, F. Wang, F. Li and D. Jin, “High-contrast visualization of upconversion luminescence in mouse mice using time-gating approach”, vol. 88, no. 7 (2016): 3449-3454. [IF: 6.3, ranked 4/74 in Chemistry, Analytical; citations: 28].
21.    Advanced Materials (2016) – R. Xu, J. Yang, Y. W. Myint, J. Pei, F. Wang and Y. Lu, “Exciton brightening in monolayer phosphorene via dimensionality modification”, vol. 28, no. 18 (2016): 3493-3498. [IF: 22, ranked 2/80 in Nanoscience & Nanotechnology]
20.    Nano Letters (2016) – A. Andre Arroyo, B. Gupta, F. Wang, J. Gooding and P. J. Reece, “Optical manipulation and spectroscopy of silicon nanoparticles exhibiting dielectric resonances”, vol. 16, no. 3 (2016): 1903-10. [IF: 12.1]. 
19.    ACS Nano (2016) – R. Xu, S. Zhang, F. Wang, J. Yang, Z. Wang, J. Pei, Y. Myint, B. Xing, Z. Yu, L. Fu, Q. Qin and Y. Lu, “Extraordinarily Bound Quasi-One-Dimensional Trions in Two-Dimensional Phosphorene Atomic Semiconductors”, vol. 10, pp. 2046-2053, 2016/02/23, [IF: 13.7]. 
18.    Light: Science & Applications (2016) – J. Yang, Z. Wang, F. Wang, R. Xu, J. Tao, S. Zhang, Q. Qing, B.L. Davides, C. Jagadish, Z. Yu and Y. Lu, “Atomically Thin Optical Lenses and Gratings”, vol. 5, p. e16046, 2016/03/11, [IF: 14.1]. 
17.    Nano Letters (2015) - D. Saxena, F. Wang, Q. Gao, S. Mokkapati, H. H. Tan and C. Jagadish, "Mode Profiling of Semiconductor Nanowire Lasers", vol. 15, pp.5342-5348, 2015. [IF: 12.1; citations: 32]
16.    Nanotechnology (2015) – Z. Li, X. Yuan, L. Fu, K. Peng, F. Wang, P. Caroff, T. White, H.H. Tan and C. Jagadish, "Room temperature GaAsSb single nanowire infrared photodetectors", vol. 25, pp. 445202, 2015 [IF: 3.4] 
15.    Biomedical Optics Express (2015) – A. Andres-Arroyo, F. Wang, W. J. Toe and P. Reece, "Intrinsic heating in optically trapped Au nanoparticles measured by dark-field spectroscopy", vol. 6, pp. 3646-3654, 2015/08/27, [IF: 3.3; ranked 9/92 in Optics]. 
14.    Advanced Functional Materials (2015) – X. Yuan, P. Caroff, F. Wang, Y. Guo, Y. Wang, H.E. Jackson, S. M. Leigh, H.H. Tan and C. Jagadish, “Antimony Induced {112}A Facetted Triangular GaAs1-xSbx/InP Core/Shell Nanowires and Their Enhanced Optical Quality”, vol. 25, pp. 5300-5308, 2015/09/02, [IF: 13.3; ranked 6/80 in Nanoscience & Nanotechnology]. 
13.    Advanced Materials (2015) – N. Nasiri, R. Bo, F. Wang, L. Fu and A. Tricoli, "Ultraporous Electron-Depleted ZnO Nanoparticle Networks for Highly Sensitive Portable Visible-Blind UV Photodetectors", vol. 27, pp. 4336-4343, 2015/08/05, [IF: 22; citations: 88]. 
12.    Light Science & Applications (2015) – J. Yang, R, Xu, J. Pei, Y.W. Myint, F. Wang, Z. Wang, S. Zhang, Z. Yu and Y. Lu, "Optical Tuning of Exciton and Trion Emissions in Monolayer Phosphorene", vol. 4, p. e312, 2015/07/17, [IF: 14.1, citation: 107].
11.    Physica status solidi (RRL) – Rapid Research Letters, (2015) – H. T. Nguyen, D. Yan, F. Wang, P. Zheng, Y. Han and D. Macdonald, "Micro-photoluminescence spectroscopy on heavily-doped layers of silicon solar cells", vol. 9, pp. 230-235, 2015/03/06. [IF: 3.7]. 
10.    IEEE Journal of Photovoltaics (2015) – H. T. Nguyen, F. E. Rougieux, F. Wang, H. Tan and D. Macdonald, "Micrometer-Scale Deep-Level Spectral Photoluminescence From Dislocations in Multicrystalline Silicon", vol. 5, pp. 799-804, May 2015, [IF: 3.1]. 
9.    Materials Letters (2015) – F. K. Kanodarwala, F. Wang, P. J. Reece and J. A. Stride, "Phase transformations in CdSe quantum dots induced by reaction time", vol. 141, pp. 67-69, 2015/02/15, [IF: 2.7].
8.    ACS Nano (2014) – S. Zhang, J. Yang, R. Xu, F. Wang, W. Li, M. Ghufran, Y.W. Zhang, Z. Yu, G. Zhang, Q. Qin and Y. Lu, "Extraordinary photoluminescence and strong temperature/angle-dependent raman responses in few-layer phosphorene", vol. 8, pp. 9590-9596, 2014/09/23. [IF: 13.7; citations: 324]. 
7.    Nano Letters (2014) – K. Peng, P. Parkinson, L. Fu, Q. Gao, N. Jiang, Y. Guo, F. Wang, H. J. Joyce, J. Boland, H. H. Tan, C. Jagadish and M. B. Johnston, "Single Nanowire Photoconductive Terahertz Detectors", vol. 15, pp. 206-210, 2015/01/14. [IF: 12.1]
6.    Journal of Luminescence (2014) – F. K. Kanodarwala, F. Wang, P. J. Reece and J. A. Stride, "Deposition of CdSe quantum dots on graphene sheets", vol 146, pp. 46-52, Feb 2014. [IF: 2.7]
5.    Nano Letters (2014) – Q. Gao, D. Saxena, F. Wang, L. Fu, S. Mokkapati, Y. Guo, L. Li, J. Wong, P. Caroff, H. H. Tan and C. Jagadish, "Selective-Area Epitaxy of Pure Wurtzite InP Nanowires: High Quantum Efficiency and Room-Temperature Lasing", vol. 14, pp. 5206-5211, 2014/09/10. [IF: 12.1; citations: 93]. 
4.    Optics Express (2012) – C. Rajapakse, F. Wang, T. C. Y. Tang, P. J. Reece, S. G. Leon-Saval and A. Argyros, "Spectroscopy of 3D-trapped particles inside a hollow-core microstructured optical fiber", vol. 20, pp. 11232-111240, 2012/05/07, [IF: 3.4, ranked 10/87 in Optics]. 
3.    Nano Letters (2011) – P. J. Reece, W. J. Toe, F. Wang, S. Paiman, Q. Gao, H. H. Tan and C. Jagadish, "Characterization of Semiconductor Nanowires Using Optical Tweezers", vol. 11, pp. 2375-2381, 2011/06/08. [IF: 12.1; citations: 60]. 
2.    Optics Express (2011) – K. Pearce, F. Wang and P. J. Reece, "Dark-field optical tweezers for nanometrology of metallic nanoparticles", vol.19, pp. 25559-25569, 2011/12/05. [IF: 3.4]. 
1.    Optics Communications (2010) – J. Schröder, F. Wang, A. Clarke, E. Ryckeboer, M. Pelusi, M. A. F. Roelens and B.J. Eggleton, "Aberration-free ultra-fast optical oscilloscope using a four-wave mixing based time-lens", vol. 283, pp. 2611-2614, 2010/06/15; [IF: 1.9].

 

bottom of page